Miljødetektiven – Poster

Post 1: Skolens naturværdi
På denne post skal eleverne undersøge, hvor meget og hvilke typer natur, der er på skolens udearealer ved at svare på nogle enkle spørgsmål om hvilke planter og dyr der er på skolens område. På den måde finder eleverne skolens naturværdi og får samtidig et indblik i, at skolens udearealer ikke blot er et sted at holde frikvarterer men også et levested for planter og dyr. Svarene forventes ikke at være eksakte men baseret på et skøn fra eleverne selv.

Placering: Udendørs – gerne et roligt sted, hvor eleverne har et godt overblik over skolens udeområder.

Post 2 og 3: Økologi, smag og sans
På disse to poster får eleverne viden om økologisk produktion og hvilke overordnede miljøhensyn, der tages i økologisk produktion af fødevarer.

På post 2 er der forskellig emballage fra madvarer. Eleverne skal sortere dem i de økologiske og de konventionelle. Det gør de ved at kigge på emballagen efter økologimærker: Enten det danske røde Ø-mærke eller EU-bladet.

På post 3 skal eleverne tjekke hvor stor andelen af økologiske varer er i hhv. kantinen/skoleboden og i madkundskab. Desuden skal de teste, om de kan smage forskel på økologiske og konventionelle produkter. Pointen er at eleverne sikkert godt kan smage forskel. Men de kan ikke smage om varerne er økologiske – enhver har sin smag og fødevarernes smag afhænger af mange andre faktorer fx sort, høst, opbevaring o.l. 

Placering: De to poster placeres i umiddelbar nærhed af hinanden. Post 3 kan med fordel placeres i nærheden af en vask, da der skal tilberedes smagsprøver. Bemærk at post 3 er bemandet af en lærer.

Post 4: Vand og regnvand
På denne post undersøger eleverne forhold, der har betydning for skolens vandforbrug. Eleverne skal undersøge om skolen har vandbesparende foranstaltninger på vandhanerne og om toiletterne løber. Derudover sættes der fokus på elevernes egen adfærd og elevernes opmærksomhed på evt. vandspild skærpes. Endelig skal eleverne finde ud af, om skolen har løsninger til at opsamle og nedsive regnvand.

Placering: På et elevtoilet

Post 5: Skolens og dit eget el-forbrug
Posten sætter fokus på brug af el og på muligheder for at spare på elforbruget ved valg af apparater og gennem hensigtsmæssig adfærd. Der er både fokus på det elforbrug, som eleverne har af el på skolen samt elevernes og skolens mulighed for at begrænse dette. Eleverne lærer undervejs om energimærkerne (A – G).

Placering: I et klasselokale hvor der er en tilgængelig stikkontakt. Vær opmærksom på, at du skal samle posten, så forlængerledningen er tilsluttet sparometeret og el-apparaterne er sat i forlængerledningen.

Post 6: Affald på skolen
På denne post skal eleverne opdage hvilke ting, der hører hjemme i naturen og hvilke, der bestemt ikke gør. På den måde bliver det visualiseret for eleverne, hvad man ikke bør efterlade i naturen. Det gør de ved at beskrive hvor meget affald der ligger og flyder på skolen – hhv. udenfor og indenfor

Placering: Denne post skal placeres udendørs – gerne et lidt uforstyrret sted i skolegården.

Post 7 og 8: Miljømærker
Her skal eleverne blive fortrolige med miljømærker. Der fokuseres på miljømærkerne for non-food produkter – altså Svanemærket og Blomsten. Målet er, at eleverne får en forståelse af den overordnede betydning af mærkerne og finder ud af, hvilke produkter mærkerne findes på.

På post 7 skal eleverne sortere forskellige tom emballage i de der bærer et ægte miljømærke, og de der ikke gør. Al emballage er påført et bogstav, og når eleverne finder de emballager med de rigtige miljømærker, kan de danne ordet ”vindmølle”. Eleverne skal også finde ud af, om de skoleprodukter, som læreren har stillet frem, er miljømærkede.

På post 8 skal eleverne vise at de kan finde rundt i hvilke miljø- og økologimærker der er ægte og hvilke der ikke er ved at gennemføre en forhindringsbane, hvor eleverne skal følge de rigtige mærker. Banen kan med fordel have flere vildspor med ”uægte” mærker.

Placering: Post 8 placeres i skolens gymnastiksal hvor der er adgang til redskaber, tove og ribber til at lave forhindringsbanen. Post 7 placeres i umiddelbar nærhed, fx på gangen uden for eller i omklædningen. Bemærk at post 8  er bemandet af en lærer.

Post 9: Varme
Eleverne skal først undersøge, hvorvidt det trækker fra vinduer og evt. yderdør i klasselokalet. Dernæst skal de svare på spørgsmål om deres adfærd med hensyn til varmen i klasselokalet og på skolen. Til sidst skal de finde ud af, hvilken varmekilde, der er på skolen.

Placering: I et klasselokale

Post 10: Genbrug
På denne post skal eleverne i fællesskab finde ud af, hvad genbrug er. Desuden undersøger de, hvordan skolen sorterer sit affald i forskellige fraktioner, så det kan genbruges. Endelig skal eleverne selv sortere forskelligt affald, som hører til posten.

Placering: I et klasselokale